At Yarışları Sözlüğü

Cem

Administrator
Yetkili
Site Sahibi
At İsmi: Bu kolonda belirtilen koşuya katılacak atların listesi yer alır. At başı şeklindeki ikonlar, atın aynı koşuda kaç ekürisi bulunduğunu gösterir. At isimlerinin yanında yer alan kısaltmaların açıklamaları şöyledir;

KG: Kapalı gözlük takılacağını ifade eder.

KUL: Kulaklık takılacağını ifade eder.

DB: Dilinin bağlanacağını ifade eder.

SKG: Ring mahalinden start'a kadar kapalı gözlük ile geleceğini ifade eder.

SKUL: Ring mahalinden start'a kadar kulaklık ile geleceğini ifade eder.

SGK: Ring mahalinden star'a kadar gözleri kapalı geleceğini ifade eder.

MBH: Bir atın koşuya müşterek bahis harici olarak katıldığını ifade eder.

TS: Komiserler Kurulu Kararı ile atın tercihli start kullandığını ifade eder.

GKR: Göz koruyucu takılacağını ifade eder.

AP: Ata aprantinin (jokey yamağı) bineceğini ifade eder.

Yaş: Bu kolonda koşuya katılan atların yaşları, renkleri ve cinsiyetleri ile ilgili bilgiler yer alır.

Örnekteki 2y: 2 yaşında, d: Doru ve d: Dişi anlamına gelir

Doru bir at rengidir. Atların renklerine 'don' denir. Belli başlı at donları şöyledir.

AL: Kızıl

DORU: Gövde kahverengi, kuyruk ve yeleler siyah

İZABEL: Saman sarısı

KIR: Beyaz

KULA: Gövde sarı, yele, kuyruk, bacak siyah

YAĞIZ: Siyah

Atların dişisine kısrak, erkeğine aygır denir.

Dişi ya da kısrak için 'd' ya da 'k' harfleri kullanılır.

Erkek at ya da aygır için 'e' ya da 'a' harfleri kullanılır.

Orijin: Bu kolondaki isimler atın baba ve ana adını gösterir.

Bir atı değerlendirirken pedigri bilgileri de göz önünde bulundurulur.

Kilo: Kilo kolonu o atın yarışta üzerinde kaç kilogram ağırlık olacağını gösterir.

St kolonu atın yarışa kaç numaralı bokstan başlayacağını gösterir.

H kolonu ise atın handikap puanını gösterir.

Son 6 Yr: Bu kolonda atın son altı yarıştaki dereceleri gösterilir.

Örnekteki, at son 6 yaşışında 1., 3., 2.olmuş, son iki yarışta ise tabelaya girememiştir.

Yeşil renkteki rakamlar koşunun çim pistte yapıldığını gösterir.
 

Cem

Administrator
Yetkili
Site Sahibi
Açık Koşu
Taksit ve kaydiye toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu ifade eder
Antrenör
Yarış atlarının talim, terbiye, idman, bakım, besleme, tedavilerinin takibi ve koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasıyla sorumlu olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre antrenörlük lisansı taşıyan kişiyi ifade eder.
At Sahibi Vekili
At sahibinin koşular ile ilgili hak ve yetkilerini kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin edilen ve at sahibi vekili belgesini haiz gerçek kişiyi ifade eder.
At Sahibi
Bir ata tamamen veya kısmen sahip bulunan ve at sahibi belgesini haiz kişiyi ifade eder.
At
Aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayları ifade eder.
Bilet
Kuponun müşterek bahis oyun terminaline okutulması neticesinde kuponda işaretlenen tüm bilgiler ile bahsin kabul edildiği terminal numarasının, sistem tarafından her bilete özel olarak verilen seri numarasının, bahsin sistem tarafından kabul ediliş tarih ve saatinin yer aldığı belgeyi ifade eder.
Binici
Jokey, apranti ve amatör biniciyi ifade eder.
Jokey
Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre jokey lisansı taşıyan kişiyi ifade eder.
Apranti
Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre apranti lisansı taşıyan jokey yamağını ifade eder
Amatör Binici
Biniciliği meslek edinmemiş, amatör olarak koşularda at binen kişiyi ifade eder.
Birim fiyat
Herhangi bir müşterek bahis oyun çeşidinin bir adet kombinasyonunun Yarış Müessesesince tespit edilen bedelini veya iştirak bedeli oyun bedelinden eksik olan oyunlarda iştirak bedelinin oyun bedeline oranını ifade eder.
Dağıtılacak Tutar
14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan tutar, oran veya oranlarda iştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarını ifade eder.
Eküri
Aynı at sahibi üzerine koşan atlar ile aynı at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atları ifade eder.
En Fazla Ganyan oynanan At
Bir koşuda üzerine en çok ganyan satışı yapılan atı ifade eder.
Handikap Koşusu
Bir koşudaki atların kazanma şanslarını eşit kılmak için taşıyacakları farklı ağırlıkların, handikaperler tarafından verilmiş olan puanlara göre ayarlandığı koşuyu ifade eder.
İştirak Bedeli
Yarış Müessesesinin belirlediği ve ilan ettiği müşterek bahis çeşitleri için hesaplanan oyun bedeli ne olursa olsun, oyun bedelinin Yarış Müessesesince tespit ve ilan edeceği orandan ve asgari iştirak bedelinden az olmamak üzere oynayanın oyuna iştirak etmek için oyun bedelinin altında veya üstündeki tutarlarda ödemek istediği bedeli ifade eder.
Kazananlar Hissesi
Dağıtılacak kazanç tutarının, kazançlı oyun bedeli toplamına bölünmesi sonucu elde edilen rakama bir Türk Lirası ilavesi ile bulunan ve kazançlı kombinasyonlara bir Türk Lirası karşılığı için ödenecek meblağı ifade eder.
Yarış Komiserler Kurulu
Yarış Otoritesince her hipodrom için bu Yönetmeliğe göre yarış hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan kurulu ifade eder.
Koşu
Önceden koşu kaydı ve deklaresi yapılmış atların start ile varış arasındaki mesafeyi koşarak kat etmelerini ifade eder.
Koşuya İştirak Etmiş At
Beyaz flamanın kaldırıldığı andan itibaren start hakeminin emrine girmiş olan atı ifade eder.
Kupon
Müşterek bahis oynayan kişi tarafından üzerine koşu yerinin, koşu numarasının, seçilen at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği ve şekli Yarış Müessesesince tespit edilen formu ifade eder.
Maiden Koşu
Hayatında hiç koşu kazanmamış atların katıldığı koşuyu ifade eder.
Müşterek Bahis Harici Koşan At
Resmi programda müşterek bahis harici koşacağı ilan edilen ve koşuyu bitiriş derecesi müşterek bahisler yönünden yapılan değerlendirmede dikkate alınmayan atı ifade eder.
Günlük Resmi Program
Koşularla ilgili olarak Yarış Müessesesi tarafından yıllık yarış programı esas alınarak yayımlanmış günlük resmi at yarışı programını ifade eder.
Satış Koşusu
Yalnız satılık atların katılabileceği koşuyu ifade eder.
Seyis
Yarış atlarının bakım, besleme, yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti işlerinde çalışan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişiler ile bu hizmetleri yapan ve bu hizmetlere yardımcı sair kişileri ifade eder.
Şartlı Koşu
Belirli dönemlerde kazanılan koşunun sayısı, ikramiye tutarı gibi atların koşulara kayıt olma ve katılma şartlarının önceden belirlendiği koşuyu ifade eder.
Vadeli Koşu
Yıllık yarış programlarında ayrıntıları belirtilen uzun, orta ve kısa vadeli koşu olup, koşunun özel şartlarında o koşunun yapılmasından belirli bir süre önce kayıtlarının yapılması, taksit veya taksitlerinin ödenmesi öngörülen ve kaydiyeler, varsa taksit veya taksitler toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu ifade eder.
Yarış
Bir hipodromda aynı gün yapılan koşuları ifade eder.
Yarış Atının Yaşı
Doğduğu senenin Ocak ayının birinci gününden itibaren hesap olunur. İki yaşından aşağı İngiliz, üç yaşından aşağı Arap atları hiç bir koşuya iştirak ettirilemez.
Yarış Müessesesi
6132 sayılı Kanun hükümlerine göre yarış yapma ve müşterek bahisler tertip etme yetkisi devredilen teşekkülü ifade eder.
Yetiştirici
Tayın doğumunda, bu tayın anasına sahip olan kimseyi ifade eder.
Yüksek Komiserler Kurulu
3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli Kurulu ifade eder.
 
Üst