At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğü

Cem

Administrator
Yetkili
Site Sahibi
Karar Sayısı: 2004/8404

Ekli “At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğü”nün yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 10/8/2004 tarihli ve 3794 sayılı yazısı üzerine, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Tüzük, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan at yarışlarında tertip edilecek müşterek bahislere ilişkin usul ve esasları düzenler.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Tüzükte geçen;

a) Yarış Otoritesi: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Yüksek Komiserler Kurulu: 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi ve At Yarışları Tüzüğüne göre oluşturulan sürekli kurulu,

c) Yarış Müessesesi: 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 1 inci, 5 inci ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre yarış yapma ve müşterek bahisler tertip etme yetkisi verilen teşekkülü,

ç) Müşterek Bahisler İdare Kurulu: Yarış müessesesi yönetim kurulunu,

d) Yarış komiserler kurulu: Yarış Otoritesince her hipodrom için At Yarışları Tüzüğüne göre oluşturulan kurulu,

e) Ganyan at: Bir koşuda kesinleşen koşu neticesine göre birinci gelen atı,

f) En fazla ganyan oynanan at: Bir koşuda üzerine en çok ganyan satışı yapılan atı,

g) Bayi: Müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere bayilik ruhsatı verilen gerçek ve tüzelkişiyi,

h) Sanal bayi: Sanal ortam üzerinden müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere bayilik ruhsatı verilen tüzelkişiyi,

ı) Sanal ortam: Yarış müessesesi tarafından belirlenecek müşterek bahis oyunlarının hipodrom ve bayiler dışında oynandığı cep telefonu, interaktif dijital televizyon, internet, çağrı merkezi ve benzeri altyapı platformların oluşturduğu ortamı,

i) Kupon: Müşterek bahis oynayan kişi tarafından üzerinde koşu yerinin, koşu numarasının, seçtiği at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği ve şekli yarış müessesesince tespit edilen formu,

j) Elektronik kupon: Müşterek bahislere katılım için sanal ortam üzerinde bahis amacı ile oynayan tarafından işaretlenen görüntü alanlarını,

k) Bilet: Kuponun müşterek bahis oyun terminaline okutulması neticesinde, kuponda işaretlenen tüm bilgiler ile bahsin kabul edildiği terminal numarasının, sistem tarafından her bilete özel olarak verilen seri numarasının, bahsin sistem tarafından kabul ediliş tarih ve saatinin yer aldığı belgeyi,

l) Elektronik bilet: Sanal ortamda işaretlenmiş elektronik kupon karşılığında bilgi işlem merkezi tarafından iştirakçisine gönderilen onay bilgisi ve bu kupon üzerinde yer alan bilgisayar ortamında saklanması gereken bilgiyi,

m) Yekun: Bir müşterek bahis çeşidi için oynayanların ödediği iştirak bedellerinin toplamını,

n) Dağıtılacak tutar: Her müşterek bahis çeşidi için oynayanların ödedikleri brüt hasılattan yarış müessesesi hissesi, kanuni kesintiler çıkarılarak bulunan ve oynayanlara dağıtılan tutarı,

o) Kazananlar hissesi: Her müşterek bahis çeşidi için hesaplanan dağıtılacak tutarın, kazançlı kombineler üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi sonucu bulunan miktarın, kazançlı kombinelere her bir Türk Lirası karşılığı için ödenecek parayı,

ö) İştirak bedeli: Günün koşullarına ve müşterek bahis çeşitlerine göre yarış müessesesi tarafından tespit edilen ve oynayanın müşterek bahse girebilmesi için ödemeye mecbur olduğu bedeli,

p) Birim fiyat: Herhangi bir müşterek bahis oyun çeşidinin bir adet kombinesinin yarış müessesesince tespit edilen bedelini,

r) Tamam işareti: Yarış komiserler kurulu tarafından ilan edilmiş koşu sonuçlarının kesinleştiğini ifade eden mavi flamanın çekilmesi veya mavi lambanın yanması ile o koşunun müşterek bahis sonuçlarının kesinleştiğini gösteren işareti,

s) İlan tablosu: Koşuya katılacak atların taşıyacağı numaraları ile bahis sonuçlarını gösteren tabloyu,

ş) Günlük resmi program: Koşularla ilgili olarak yarış müessesesi tarafından yayımlanan yarış programını,

t) Miting: Hipodromlar bazında başlama ve bitiş tarihi belirli resmi programlı yarışları,

u) Eküri: Aynı at sahibine veya at ortaklığı bulunan şahıslara ait olan, aynı koşuya katılan ve yarış müessesesince ahırdaş oldukları önceden ilan edilen atlar ile aynı at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan atların sahiplerince yazılı başvuruları üzerine yarış müessesesince ahırdaş oldukları önceden ilan edilen atları,

ü) At başı: Bir koşuyu birden fazla atın baş başa bitirmesini,

v) Müşterek bahis harici koşan at: Günlük resmi yarış programında müşterek bahis

harici koşacağı ilan edilen ve koşuyu bitiriş derecesinin müşterek bahisler yönünden değerlendirmede dikkate alınmayan atı,

ifade eder.

Genel kurallar

Madde 3 — Bu Tüzüğün uygulaması ile ilgili genel kurallar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müşterek bahislere katılımlarda kullanılan kuponlar, oynayanlar tarafından tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Doldurulan kuponların karşılığında bilgi işlem sisteminden çıkan bilet üzerindeki bilgiler esas alınır. Biletlerin, tahrif edilmesi yahut iki veya daha fazla parçaya ayrılması, biletlerin üzerinde bulunan ve bilgi işlem sistemi tarafından otomatik olarak bilet üzerine yazdırılan seri numarasının herhangi bir şekilde zarar görmesi, silinti veya kazıntı olması halinde bu biletlere ödeme yapılmaz. Biletler hamilinedir. Kazançlı biletlerin ne sebeple olursa olsun kaybedilmesinden veya el değiştirmesinden ya da tediyenin bileti ibraz edene yapılmasından Yarış Müessesesi sorumlu tutulamaz.

b) Yarış Müessesesi, Yarış Otoritesinin onayını almak kaydıyla sanal ortamda müşterek bahis oynatabilir.

c) Yarış komiserler kurulu tarafından koşu sonuçları kesinleşmeden önce hükümsüz olduğu ilan edilen bir koşu için, oynayan tarafından ödenmiş müşterek bahis iştirak bedelleri iade edilir.

ç) Müşterek bahis satışları, Yarış Müessesesinin açtığı gişelerde veya uygun gördüğü yerlerde yetkili kıldığı bayiler ve sanal bayiler tarafından yapılır. Satışlar peşin olarak yapılır. Kredi kartıyla veya taksitli ödeme yapılamaz.

d) Bir koşuya iştirak edecek atların taşıyacağı numaralar, resmi yarış programında ve ilan tablosunda gösterilir. Ancak, bunlarda bir yanlışlık olursa:

1) Yanlışlığın koşu başlamadan önce anlaşılması halinde, bu durum düzeltilip ilan edilinceye kadar müşterek bahis satışı durdurulur ve yanlış numara üzerine müşterek bahis oynayanların iştirak bedelleri iade olunur.

2) Yanlışlığın koşu bittikten sonra, fakat kazananlar hissesinin ilanından önce anlaşılması halinde, yanlış numara üzerine müşterek bahis oynayanların iştirak bedelleri iade olunur.

3) Yanlışlığın kazananlar hissesinin ilanından sonra anlaşılması halinde, sonuç üzerinde hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmaz ve itirazlar dikkate alınmaz.

e) Yekunlar üzerinden Yarış Müessesesi hissesi olarak ayrılacak yüzde miktarı, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan azami oranı geçmemek üzere, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından tespit edilir.

f) Kazançlı müşterek bahis sahibine, kazançlı kombine üzerine oynadığı her bir Türk Lirasına karşılık ödenecek kazananlar hissesi, bir lira beş kuruştan az olamaz.

g) Müşterek bahis çeşitlerinin yekunları birbirine karıştırılamaz, hesaplarının ayrı ayrı tutulması zorunludur.

h) Müşterek bahis satışları, üzerine bahis konulan koşular başlayana kadar yapılır.

ı) Yarış komiserler kurulu tarafından startı hükümsüz sayılan herhangi bir koşu, aynı günkü koşuların sonunda tekrarlandığı taktirde, anılan koşunun yarış komiserler kurulu tarafından yeni belirlenen başlangıç saatine kadar o koşu üzerine oynanan ganyan, plase, plase ikili, ikili bahis, sıralı ikili bahis, sıralı üçlü bahis, beşli bahis ve tabela bahis oyunlarında müşterek bahis satışına ve/veya iptaline imkan verilir. Hatalı start olup da yarış komiserler kurulu tarafından aynı günkü koşuların sonunda tekrarlanmasına karar verilen koşunun; çifte bahis, üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, "n"li plase gibi birden fazla koşuya bağlı oyunların birinci ayağını oluşturması halinde ise, bu oyunlara ait satış ve iptal işlemleri, koşunun başlayacağı yeni saate kadar değil, bu bahislerin ikinci ayağını oluşturan koşunun başlangıç saatine kadar mümkündür.

i) Tamam işareti verildikten ve kesin sonuç yarış komiserler kurulu tarafından yazılı olarak Yarış Müessesesine bildirildikten sonra, Yarış Müessesesi, o koşuya ait müşterek bahis kazananlar hisselerini hesap ve ilan eder. Bu ilanı takiben, kazanan müşterek bahis sahiplerine, başvuruları halinde yetkili gişelerce ödeme yapılır.

j) Hak sahiplerine karşı müşterek bahislerle ilgili her türlü ödemeden, Yarış Müessesesi sorumludur. Kazananlar hissesinin alınma süresi, koşunun yapıldığı gün dahil bir yıl olup, son gün saat 17.00'e kadardır. Bu süre içinde alınmayan müşterek bahis kazanç karşılıkları, ertesi yıl yarış ikramiyelerine ilave edilir.

k) Müşterek Bahisler İdare Kurulu, bahislerin düzenlenmesinden ve yönetiminden Yarış Otoritesine karşı sorumludur. Müşterek Bahisler İdare Kurulu, istem üzerine yarış günü müşterek bahis bilançosunu 24 saat içinde Yarış Otoritesine vermek zorundadır.

l) Yarış Otoritesi, Yarış Müessesesinin müşterek bahislere ait tüm işlem, kayıt ve hesaplarını denetlemeye ve direktifler vermeye yetkilidir. Yarış Müessesesi istenilen evrak, hesap ve kayıtlarla kasa mevcudunu her zaman yetkili kimselerin tetkikine hazır bulundurur. Yarış Otoritesi denetim elemanlarına ödenecek ücret, Yarış Otoritesince belirlenir ve bu ücret Yarış Müessesesince ödenir.

m) Kazananlar hissesinin dağıtımında, beş kuruştan aşağı olan kesirler nazara alınmaz. Bu kesirler toplamının % 50'si koruyucu başkanlığını yapmakta olduğu kamu yararına çalışan hayır derneklerine dağıtılmak üzere kamu haznedarlığı sistemine dahil bir kamu bankasında açılacak Cumhurbaşkanlığı hesabına, % 50'si Türkiye Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığı yatırılır.

n) Yekundan ve kazananlar hissesinden kanuni kesintiler dışında hiç bir kesinti yapılamaz.

o) Müşterek bahis harici koşacağı günlük yarış programında ilan edilen at veya atlar dereceye girmiş ise bunlardan sonra gelen at veya atlar gözönünde tutularak müşterek bahis sonuçları tespit edilir. Koşu gününden sonra herhangi bir nedenle koşu neticelerinin değiştirilmiş olması, müşterek bahiste ilan edilen parasal sonuçları değiştirmez.

ö) Günlük yarış programında, üzerine sıralı üçlü bahis veya tabela bahis oyununun konulduğu ilan olunan koşularda çıkan at olması halinde, çıkan at ile kazançlı kombine sahiplerine kazananlar hissesi verilebilmesi için bu bahislerin konulduğu koşulara ikili bahis oyununun da konulması zorunludur.

p) Günlük yarış programında, üzerine çifte bahis, üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan ve "n"li plase konulduğu ilan olunan koşularda en fazla ganyan oynanan atın tespiti için ganyan oyununun da konulması zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Müşterek Bahis Çeşitleri

Müşterek bahis çeşitleri

Madde 4 — Müşterek bahis çeşitleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Ganyan: Bir koşunun birincisini tahmin ederek o at üzerine oynanan bahistir.

b) Plase: 5 veya 6 atla yapılan koşularda, bir atın birinci veya ikinci, 7 ve daha fazla atla yapılan koşularda bir atın birinci veya ikinci yahut üçüncü geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahistir.

c) Plase ikili: Günlük resmi programda üzerine plase ikili konulduğu ilan edilen bir koşuda, ilk 3 dereceye girecek 2 atı tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

ç) İkili bahis: Günlük resmi programda üzerine ikili bahis konulduğu ilan edilen en az 7 atın iştirak edeceği bir koşuda, birinci ve ikinciyi tahmin ederek, o atlar üzerine oynanan bahistir. Birinci geleceği tahmin edilen atın ikinci, ikinci geleceği tahmin edilen atın birinci gelmesi halinde de bu kombineler kazançlı sayılır.

d) Sıralı ikili bahis: Günlük resmi programda üzerine sıralı ikili bahis konulduğu ilan edilen en az 4 atın iştirak edeceği bir koşuda, birinci ve ikinci gelecek atı sırasıyla tahmin ederek, o atlar üzerine oynanan bahistir.

e) Sıralı üçlü bahis: Günlük resmi programda üzerine sıralı üçlü bahis konulduğu ilan edilen bir koşuda, birinci, ikinci ve üçüncü gelecek atları sırasıyla tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

f) Tabela bahis (dörtlü bahis): Günlük resmi programda üzerine tabela bahis konulduğu ilan edilen bir koşuda, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gelecek atları sıralı veya sırasız olarak tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

g) Beşli bahis: Günlük resmi programda üzerlerine beşli bahis konulduğu ilan edilen bir koşuda, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelecek atları sıralı veya sırasız olarak tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

h) Çifte bahis (ikili ganyan): Günlük resmi programda üzerlerine çifte bahis konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan iki koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

ı) Üçlü ganyan: Günlük resmi programda üzerlerine üçlü ganyan konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan üç koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

i) Dörtlü ganyan: Günlük resmi programda üzerlerine dörtlü ganyan konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan dört koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

j) Beşli ganyan: Günlük resmi programda üzerlerine beşli ganyan konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan beş koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

k) Altılı ganyan: Günlük resmi programda üzerlerine altılı ganyan konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan altı koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

l) Yedili ganyan: Günlük resmi programda üzerlerine yedili ganyan konulduğu ilan edilen ve aynı günde birbiri ardına yapılan yedi koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

m) "n" li plase: Birbirini takip eden "n" sayıda koşunun birinci veya ikincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

Yukarıda sayılan müşterek bahislerden hangilerinin oynatılacağı Yarış Otoritesinin onayı alınarak Yarış Müessesesi tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müşterek Bahis Kazançlarının Hesabı ve İade

Ganyan kazançlarının hesabı

Madde 5 — Ganyanda kazananlar hissesini tayin etmek için, o koşuya ait ganyan dağıtılacak tutarı hesaplanır. Kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın ganyan atın üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Ganyanda kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumu: Birden fazla at, at başı birinci gelirse, kazananlar hissesini bulmak için, ön ce dağıtılacak tutar bulunur. Dağıtılacak tutar, birinci gelen atların sayısına göre eşit kısımlara ayrılarak, her yeni dağıtılacak tutar her bir atın üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünerek kazananlar hissesi bulunur.

b) Eküri durumu: Eküri olarak koşan atlardan biri birinci gelirse, bulunan dağıtılacak tutar, koşuyu kazandığı ilan olunan ekürilerin üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünerek, kazananlar hissesi bulunur. Eküri koşacakları ilan olunan atlardan herhangi birinin birinci gelmesi halinde ekürinin diğer atları üzerine oynayanlar da kazanmış sayılır.

c) Çıkan at durumu: Koşuya iştirak etmeyen atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade olunur. Eküri olarak koşacak atlardan biri veya tamamı koşuya katılmazsa, o at veya atlar üzerine oynanmış iştirak bedelleri iade olunur. Ekürinin koşan atları üzerine oynanmış iştirak bedelleri iade edilmez.

ç) Koşu iptali durumu: Koşu iptal olduğu veya koşuda walk-over olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı taktirde iştirak bedelleri iade edilir.

Plase kazançlarının hesabı

Madde 6 — Plasede kazananlar hissesini tayin etmek için dağıtılacak tutarı koşuya iştirak eden at sayısına göre birinci veya ikinci veya üçüncü olan atlar için kaç plase varsa o kadar eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi, çıkan her yeni dağıtılacak tutarın her plase atın üzerine oynanmış iştirak bedeli toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Plasede kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumu: At başı olduğu zaman; o plaseye isabet eden dağıtılacak tutar, o plase mevkiini müştereken işgal eden atların sayısına göre eşit parçalara ayrılır, her plase atın her plase mevkiinden alacağı miktar toplanır ve her at için oluşan yeni dağıtılacak tutar, her plase atın üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünerek kazananlar hissesi bulunur.

b) Eküri durumu: Eküri olarak koşan atlardan sadece dereceye giren at veya atlar üzerine oynayanlar kazançlıdır. Kazançlı sayılmayan eküri atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri kazananlar hissesi hesabında dikkate alınmaz.

c) Çıkan at durumu: Koşuya iştirak edeceği günlük resmi programlarda ilan edilen atlardan bir veya bir kaçının koşuya iştirak etmemesi halinde;

1) Koşuya iştirak etmeyen atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.

2) 7 ve daha fazla atla yapılan plaseli koşularda üçlü plase esas olup, plase oynanan at birinci veya ikinci veya üçüncü geldiği takdirde o kombine kazançlı sayılır. 7 veya daha fazla atla yapılacak plaseli koşuya katılacak atlardan bazılarının herhangi bir sebeple hareket hakeminin emrine girmediği hallerde, hareket hakeminin emrine giren at sayısı 7'den az 4'den fazla olursa, plase mevkii 2'ye indirilir. Bu takdirde, plase oynanan atın birinci veya ikinci gelmesi halinde o kombine kazançlı sayılır.

3) Üçlü veya ikili plaselerde hareket hakeminin emrine giren at sayısı 5 den az olursa bütün atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.

ç) Koşu iptali durumu: Koşu iptal olduğu veya koşuda walk-over olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı taktirde, iştirak bedelleri iade edilir.

d) Yedi ve daha fazla atın iştirak ettiği koşularda plase mevkiinin sayısı Yarış Müessesesinin talebi Yarış Otoritesinin onayı ile ilk iki derece olarak uygulanabilir.

Plase ikili kazançlarının hesabı

Madde 7 — Plase ikili kazananlar hissesini tayin etmek için önce toplam dağıtılacak tutar üç eşit parçaya ayrılır. Her bir yeni dağıtılacak tutar birinci ve ikinci; birinci ve üçüncü; ikinci ve üçüncü üzerine oynanan kombine sayısına bölünerek her bir kazançlı kombine için kazananlar hissesi bulunur. Üçüncülükte at başı olması durumunda ortaya çıkan beş adet kazançlı kombine için toplam dağıtılacak tutar beş eşit parçaya bölünür. Her bir kazançlı kombine için kazananlar hissesi bulunur.

İkili bahis kazançlarının hesabı

Madde 8 — ikili bahiste kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın birinci ve ikinciyi bilenler arasında yarışın bitiriş sırasına bakılmaksızın, o atlar üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

İkili bahiste kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda, gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumu: Birden fazla atın at başı birinci gelmesi halinde dereceye giren diğer atlar hesaba katılmaz. Dağıtılacak tutar, yalnız birinciliği kazanan atları ihtiva eden grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi, her grup için ayrılmış dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Birden fazla at, at başı ikinci geldiği taktirde dağıtılacak tutar, birinci ve ikinci gelen atları ihtiva eden grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi, her grup için ayrılmış dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

b) Eküri durumu: Eküri atların sadece dereceye giren atı kazançlıdır. Kazançlı sayılmayan eküri atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri kazananlar hissesi hesabında dikkate alınmaz.

c) Çıkan at durumu: Üzerine ikili bahis oynanan atlardan herhangi birinin koşudan çıkması, kazanan at gruplarına kimsenin oynamaması veya koşuyu yalnız bir atın bitirmesi halinde iştirak bedelleri iade edilir.

ç) Koşu iptali durumu: Koşu iptal olduğu veya koşuda walk-over olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı taktirde, iştirak bedelleri iade edilir.

Sıralı ikili bahis kazançlarının hesabı

Madde 9 — Sıralı ikili bahiste kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın yarışın bitiriş sırasına göre birinci ve ikinciyi bilenler arasında o atlar üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Sıralı ikili bahiste kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumu: Birden fazla atın at başı birinci gelmesi halinde dereceye giren diğer atlar hesaba katılmaz. Dağıtılacak tutar, yanız birinciliği kazanan atları ihtiva eden grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi, her grup için ayrılmış dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Birden fazla at, at başı ikinci geldiği takdirde dağıtılacak tutar, birinci ve ikinci gelen atları ihtiva eden grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi, her grup için ayrılmış dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

b) Eküri durumu: Eküri atların sadece dereceye giren atı kazançlıdır. Kazançlı sayılmayan eküri atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri kazananlar hissesi hesabında dikkate alınmaz.

c) Çıkan at durumu: Üzerine sıralı ikili bahis oynanan atlardan herhangi birinin koşudan çıkması, kazanan at gruplarına kimsenin oynamaması veya koşuyu yalnız bir atın bitirmesi halinde iştirak bedelleri iade edilir.

ç) Koşu iptali durumu: Koşu iptal olduğu veya koşuda walk-over olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı taktirde, iştirak bedelleri iade edilir.

Sıralı üçlü bahis kazançlarının hesabı

Madde 10 — Sıralı üçlü bahiste kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın birinci, ikinci ve üçüncü gelen atlar üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Sıralı üçlü bahiste kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) Sıralı üçlü bahis kazananların olmadığı durumlar:

1) Birinci, ikinci ve üçüncüyü sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde, birinci geleceği tahmin olunan atın ikinci veya üçüncü, ikinci geleceği tahmin olunan atın birinci veya üçüncü, üçüncü geleceği tahmin olunan atın birinci veya ikinci gelmesi halinde, bu atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılarak, kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın üçer atlık gruplar üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

2) Üç atı sırasıyla ya da sıraya bakılmaksızın hiç kimse bilmediği takdirde, birinci ve ikinciyi sırasıyla bilenler kazanmış sayılarak, kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın bu iki at üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. İki atın koşuyu at başı birinci olarak bitirmeleri halinde, bu atlar birinci ve ikinci sayılarak sonraki atlar hesaba katılmaz.

3) Üç atı sırasıyla ya da sıraya bakılmaksızın veya birinci ve ikinciyi sırasıyla hiç kimse bilemediği takdirde, birinci ve üçüncüyü sırasıyla bilenler kazanmış sayılarak, kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın bu iki at üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

4) Üç atı sırasıyla yada sıraya bakılmaksızın veya birinci ve ikinciyi sırasıyla veya birinci ve üçüncüyü sırasıyla hiç kimse bilemediği takdirde, ikinci ve üçüncüyü sırasıyla bilenler kazanmış sayılarak, kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın bu iki at üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur, iki atın koşuyu at başı ikinci olarak bitirmeleri halinde, bunlardan sonra gelen atlar hesaba katılmaz.

5) Üç atı sırasıyla yada sıraya bakılmaksızın veya birinci ve ikinciyi sırasıyla veya birinci ve üçüncüyü sırasıyla veya ikinci ve üçüncüyü sırasıyla hiç kimse bilemediği takdirde, birinci gelen atı ikinci, ikinci gelen atı birinci tahmin edenler kazanmış sayılarak, kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın bu iki at üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

6) Kazanan at gruplarına hiç kimse oynamamış ise, iştirak bedelleri iade edilir.

b) At başı durumu:

1) Üç ve daha fazla atın koşuyu at başı birinci olarak bitirmeleri halinde, bu atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılarak dağıtılacak tutar birinci gelen atları ihtiva eden üçer atlık grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi, her grup için ayrılmış dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

2) İki atın koşuyu at başı birinci olarak bitirmeleri halinde, bunlardan sonra gelen at veya at başı atlar üçüncü olarak hesaba katılır ve bu atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılarak dağıtılacak tutar at başı iki atın birinciliği ile bir atın üçüncülüğü; iki atın at başı birinciliği ile iki ve daha fazla atın at başı üçüncülüğünü ihtiva eden üçer atlık gruplar sayısınca eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi, ayrılan her dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanmış olan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

3) Bir atın birinci, iki ve daha fazla atın at başı ikinci olarak koşuyu bitirmeleri halinde, at başı ikinci olan atlar beraberce ikinci ve üçüncü olarak hesaba katılır, bu atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılarak dağıtılacak tutar bir atın birinci, iki ve daha fazla atın at başı ikinci ve üçüncülüğünü ihtiva eden üçer atlık gruplar sayısınca eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi ayrılan her dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanmış olan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

4) Bir atın birinci, bir atın ikinci ve iki ve daha fazla atın at başı üçüncü olarak koşuyu bitirmeleri halinde, bu atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılarak dağıtılacak tutar, bir atın birinci, bir atın ikinci, iki ve daha fazla atın at başı üçüncülüğünü ihtiva eden üçer atlık gruplar sayısınca eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi, ayrılan her dağıtılacak tutarın, o grup üzerine oynanmış olan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

c) Eküri durumu: Eküri atların sadece dereceye giren atı kazançlıdır. Kazançlı sayılmayan eküri atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri kazananlar hissesi hesabında dikkate alınmaz.

ç) Çıkan at durumu: Üzerine oynanan üç attan herhangi birinin koşuya iştirak etmemesi halinde oynayanın çıkan atı içeren kombinesindeki diğer atlarından ikisinin, yarışın bitiriş sırası ile aynı olması ve bu atların yarışın bitiriş sırasına göre birinci ve ikinci olarak Koşuyu tamamlamaları halinde bu kombineler kazanmış sayılır. Kazananlara, ikili bahisin verdiği kazananlar hissesi verilir, ancak koşunun bitiriş sırasına göre birinci, ikinci ve üçüncülüğü bilenlere ödenecek kazananlar hissesi tek çıkan ata göre verilen kazananlar hissesinin beş katından az olamaz. Sıralı üçlü bahsin yapılacağı koşularda üzerine oynanan üç attan herhangi ikisinin koşuya iştirak etmemesi halinde ise kombinesinde ganyan olan at bulunanlar kazanmış sayılırlar. Kazananlara ganyan için dağıtılan kazananlar hissesi verilir, ancak koşunun bitiriş sırasına göre birinci, ikinci ve üçüncülüğü bilenlere ödenecek kazananlar hissesi iki çıkan ata göre verilen kazananlar hissesinin beş katından az olamaz. Bu oranlar sağlanana kadar çıkan ata göre verilen kazançlı hisseler azaltılır.

d) Koşu iptali durumu: Koşu iptal olduğu veya koşuyu üçten az at bitirdiği veya koşuda walk-over olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği takdirde bu atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri iade olunur.

Tabela bahis kazançlarının hesabı

Madde 11 — Tabela bahiste ilk dört atı sırasıyla bilenler sıralı, sıraya bakılmaksızın bilenler ise sırasız tabela bahis tutturmuş olurlar ve ayrı ayrı kazananlar hissesi alırlar.

Tabela bahiste kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) Hesaplanan dağıtılacak tutarın % 70'i sıralı bilenlere, % 30'u ise sıraya bakılmaksızın ilk dört atı bilenlere dağıtılır. Herhangi bir at başı veya çıkan at ile kazançlı durumu olmadığı sürece, sıralıya verilen kazanç hissesi, sırasıza verilen kazanç hissesinin en az 12 katı olmalıdır. Sıralıya ayrılan % 70 pay bu kuralı gerçekleştirmeye yetmiyorsa sıralının, sırasızın tam 12 katı olması için sırasıza ayrılan pay azaltılır, sıralıya verilen pay ise artırılır.

b) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüyü sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde tüm dağıtılacak tutar, bu ilk dört atı sıraya bakılmaksızın bilenler arasında dağıtılır.

c) (b) bendinde tanımlandığı gibi ilk dört atı sırasıyla veya sıraya bakılmaksızın kimse bilemediği takdirde; birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci gelen atları sırasıyla veya sırasına bakılmaksızın bilenler kazanmış sayılır.

ç) (c) bendinde tanımlanan kazançlı at gruplarını kimse bilemediği taktirde; birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci gelen atları sırasıyla veya sırasına bakılmaksızın bilenler kazanmış sayılır.

d) (b), (c) ve (ç) bentlerinde tanımlanan kazançlı at gruplarını kimse bilemediği taktirde; birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelen atları sırasıyla veya sırasına bakılmaksızın bilenler kazanmış sayılır.

e) (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde tanımlanan kazançlı at gruplarını kimse bilemediği taktirde; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelen atları sırasıyla veya sırasına bakılmaksızın bilenler kazanmış sayılır.

f) Kazanan at gruplarına hiç kimse oynamamış ise, iştirak bedelleri iade edilir.

g) At başı durumu: Birincilikte, ikincilikte, üçüncülükte veya dördüncülükte iki veya daha fazla atın koşuyu at başı bitirmeleri halinde, dağıtılacak tutar ilk 4 sırayı ihtiva eden gruplar sayısı kadar eşit kısma ayrılır, ayrılan her dağıtılacak tutar, o grup üzerine oynanmış olan iştirak bedelleri toplamına bölünerek dağıtılır. At başı durumunda sıralı kazançlı hissesinin, sırasız kazançlı hissesinin 12 katı olması koşulu aranmaz.

h) Eküri durumu: Eküri atların sadece dereceye giren atı kazançlıdır. Kazançlı sayılmayan eküri atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri kazananlar hissesi hesabında dikkate alınmaz.

ı) Çıkan at durumu: Üzerine oynanan dört attan herhangi birinin koşuya iştirak etmemesi halinde, oynayanın çıkan atı içeren kombinesinde bulunan diğer atların yarışın bitiriş sırasına bakılmaksızın ilk 3 sırayı paylaşmaları halinde, bu kombineler üzerine oynayanlar kazanmış sayılır. Çıkan atla kazançlı kombinelere o koşuya ait sırasız bahsin verdiği kazanç hissesinin % 50 si verilir. Tabela bahsin yapılacağı koşularda üzerine oynanan dört attan herhangi ikisinin koşuya iştirak etmemesi, oynayanın çıkan atı içeren kombinesinde bulunan diğer atların yarışın bitiriş sırasına bakılmaksızın ilk iki sırayı paylaşmaları halinde, bu kombineler üzerine oynayanlar kazanmış sayılır. Çıkan atla kazançlı kombinelere o koşuya ait sırasız bahsin verdiği kazanç hissesinin % 50'si verilir. Bu rakam ikilinin verdiği kazanç hissesinden az veya eşit ise kazananlara ikili kazanç hissesi verilir, fazla ise ikili kazanç hissesine düşürülür. Üç atın çıkması durumunda da aynı koşullarda ya sırasızın %50'si ya da ganyan kazanç hissesi verilir.

i) Koşu iptali durumu: Koşu iptal olduğu veya koşuyu dörtten az at bitirdiği veya koşuda walk-over olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği takdirde bu atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri iade edilir.

j) Sırasız bilenlere ayrılan % 30 payı Yarış Müessesesinin teklifi üzerine, sıfıra kadar indirmeye veya yüzde altmışa kadar yükseltmeye Yarış Otoritesi yetkilidir.

Beşli bahis kazançlarının hesabı

Madde 12 — Beşli bahis kazançlarının hesabı 11 inci maddede tanımlanan tabela bahis kazançlarının hesabı ile aynı esaslar dahilinde yapılır. Sıralı ve sırasız bilenlere dağıtılacak oranlar Yarış Müessesesinin teklifi ve Yarış Otoritesinin onayı ile belirlenir.

Çifte bahis kazançlarının hesabı

Madde 13 — Çifte bahiste kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın çifte bahsin Konulduğu iki koşuda birinciliği kazanan atlar üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Çifte bahiste kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) Koşulardan birincisinde veya ikincisinde veya her ikisinde birinciliği kazanan at veya atlar üzerine hiç kimse oynamamış ise, o koşularda ikinci gelen atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılır.

b) Birinci ve ikinci gelen at veya atlara hiç kimse oynamamış ise bu atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri iade edilir.

c) At başı durumu: Birden fazla atın at başı birinci gelmesi halinde, dağıtılacak tutar birinciliği kazanan atları ihtiva eden grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi her grup için ayrılmış dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

ç) Eküri durumu: Eküri olarak koşan atlardan biri birinci gelirse, kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın koşuyu kazandığı ilan olunan ekürilerin üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Eküri koşacakları ilan olunan atlardan herhangi birinin birinci gelmesi halinde ekürinin diğer atları üzerine oynayanlar da kazanmış sayılır.

d) Çıkan at durumu: Birinci ayaktaki kayıtlı atlardan koşuya iştirak etmeyeceği koşunun yapılmasından önce ilan olunan atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Koşulardan birincisi yapıldıktan sonra ikinci koşuya katılan ve üzerine bahis oynanan at veya atlar herhangi bir nedenle koşuya iştirak etmezse, birinci koşuda kazanan at veya atlara ait iştirak bedelleri iade edilir. Eküri olarak koşacağı ilan olunan atlardan birinin koşuya iştirak etmediği ekürinin diğer atının da koşuyu kazanması halinde, ekürinin çıkan at veya atları üzerine oynanmış oyunlar kazançlı sayılır, iştirak bedelleri iade edilmez.

e) Koşu iptali durumu: Koşulardan birincisi iptal edildiği veya koşuyu hiçbir at bitiremediği veya walk-over olduğu takdirde, iştirak bedelleri iade edilir. Birinci koşu yapıldıktan sonra ikinci koşuyu teşkil eden koşu iptal edildiği veya koşuyu hiçbir at bitiremediği veya walk-over olduğu takdirde, iştirak bedelleri yalnız birinci ayakta birinciliği kazanan at üzerine oynanmış kazançlı kombineler arasında bölünerek dağıtılır.

Üçlü ganyan kazançlarının hesabı

Madde 14 — Üçlü ganyanda kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın üçlü ganyanın konulduğu koşularda birinciliği kazanan atlar üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Üçlü ganyanda kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumu: Birden fazla atın at başı birinci gelmesi halinde, bu atlar üzerine oynayanların her biri kazanmış sayılarak, dağıtılacak tutar birinci gelen atları ihtiva eden gruplara göre eşit kısma ayrılır, kazananlar hissesi, her grup için ayrılmış dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanmış iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

b) Eküri durumu: Üçlü ganyanın konulduğu koşularda, eküri koşacakları ilan olunan atlardan herhangi birinin birinci gelmesi halinde, ekürinin diğer atları üzerine oynayanlar da kazanmış sayılır.

Bir koşuya eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, ekürinin koşmayan atları üzerine oynayanlar hakkında (c) bendi uygulanmaz. Bu gibi hallerde ekürinin koşuya iştirak eden diğer atları üzerine oynanmış sayılır. Koşuya iştirak edeceği ilan edildiği halde, eküri atların hiçbiri koşuya iştirak etmediği takdirde (c) bendi uygulanır.

c) Çıkan at durumu: Koşulara kayıtlı atlardan herhangi birinin veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde bu at veya atların, yerine aynı koşuda, üzerine en çok ganyan satışı yapılan at veya atlara oynanmış sayılır.

ç) Koşu iptali durumu: Koşulardan birisi iptal edilir veya bu koşulardan birini hiçbir at bitiremezse, kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın iki koşuda birinciliği kazanan atlar üzerine oynanmış bulunan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Koşulardan ikisi iptal edildiği veya iki koşuyu hiçbir at bitiremediği takdirde, iştirak bedelleri iade edilir.

d) Devir durumu: Yukarıdaki bentlere göre kazanan at gruplarına kimse oynamamış ise, dağıtılacak tutar aynı mitingde müteakip üçlü ganyan oyununa devrolunur. Devir gün sayısı her miting başında Müşterek Bahisler İdare Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

Bir mitingin veya tespit edilen devirin son günü üzerine üçlü ganyan konulan üç koşunun birincisini bilen olmadığı takdirde, dağıtılacak tutar iki birinciyi bilenlere, iki birinciyi de bilen olmadığı takdirde, bir birinciyi bilenlere ödenir.

Dörtlü ganyan kazançlarının hesabı

Madde 15 — Dörtlü ganyan kazançlarının hesabı 14 üncü maddede açıklanan üçlü ganyan kazançlarının hesabı ile aynı esaslar dahilinde yapılır.

Beşli ganyan kazançlarının hesabı

Madde 16 — Beşli ganyan kazançlarının hesabı 14 üncü maddede açıklanan üçlü ganyan kazançlarının hesabı ile aynı esaslar dahilinde yapılır.

Altılı ganyan kazançlarının hesabı

Madde 17— Altılı ganyanda kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın altılı ganyanın konulduğu koşularda birinciliği kazanan atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Altılı ganyanda kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumu: Birden fazla at, at başı birinci olarak geldiği takdirde, bu atlar üzerine oynayanların her biri kazanmış sayılarak bulunan dağıtılacak tutar birinci gelen atları ihtiva eden grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Kazananlar hissesi, her grup için ayrılmış dağıtılacak tutarın o grup üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

b) Eküri durumu: Koşulardan herhangi birisinde, eküri koşacakları ilan olunan atlardan herhangi birinin birinci gelmesi halinde, ekürinin diğer atları üzerine oynayanlar da kazanmış sayılır.

c) Çıkan at durumu: Koşuya iştirak edeceği ilan edilen atlardan, üzerine oynananların koşuya iştirak etmemesi halinde, bu atların yerine aynı koşuda üzerine en çok ganyan satışı yapılan ata oynanmış sayılır.

Bir koşuda üzerine eşit olarak en çok ganyan satışı yapılan iki veya daha fazla at mevcut olduğu takdirde, her biri koşmayan atın yerini alır ve oyun bu atlar üzerine oynanmış sayılır.

Bir koşuya eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, ekürinin koşmayan atları üzerine oynayanlar hakkında bu bendin birinci paragrafı uygulanmaz. Bu gibi hallerde, ekürinin koşuya iştirak eden diğer at veya atları üzerine oynanmış sayılır.

ç) Koşu iptali durumu: Bu oyuna dahil olupta;

1) Bir veya iki koşu iptal edildiği takdirde, oyuna dahil diğer koşuların birincilerini bilenler kazanmış sayılır.

2) Bir veya iki koşuda yalnız bir at koşuya iştirak ettiği veya koşulardan birini veya ikisini hiçbir at bitiremediği takdirde, bu koşular hesaba katılmayarak diğer koşuların birincilerini bilenler kazanmış sayılır.

3) Koşuların üçü veya daha fazlası iptal edilir veya üç veya daha fazla koşuda, yalnız birer at koşuya iştirak ederse veya üç ve daha fazla koşuyu hiçbir at bitiremezse, o güne ait altılı ganyan iştirak bedelleri geri verilir ve devredilen dağıtılacak tutar varsa bu dağıtılacak tutar aynı mitingde müteakip altılı ganyan oyununa devrolunur.

d) Devir durumu: Yukarıdaki bentlere göre altılı ganyanı bilen olmadığı takdirde dağıtılacak tutar aynı mitingde müteakip altılı ganyan oynuna devrolunur. Devir gün sayısı her miting başında Müşterek Bahisler İdare Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

Bir mitingin son günü oynanan altılı ganyanın konulduğu koşuların altı birincisini bilen olmadığı takdirde, dağıtılacak tutar beş birinciyi bilenlere, beş birinciyi bilen olmadığı takdirde, dört birinciyi bilenlere, dört birinciyi bilen olmadığı takdirde, üç birinciyi bilenlere, üç birinciyi bilen olmadığı takdirde, iki birinciyi bilenlere, iki birinciyi bilen olmadığı takdirde de bir koşunun birincisini bilenlere kazananlar hissesi verilir.

Yedili ganyan kazançlarının hesabı

Madde 18 — Yedili ganyan kazançlarının hesabı 17 nci maddede açıklanan altılı ganyan kazançlarının hesabı ile aynı esaslar dahilinde yapılır.

"n" li plase kazançlarının hesabı

Madde 19 — "n" li plase kazançlarının hesabı 17 nci maddede açıklanan altılı ganyan kazançlarının hesabı ile aynı esaslar dahilinde yapılır. Üzerine oynanan atın birinci veya ikinci gelmesi sonucu değiştirmez ve eşit kazanç sağlar.

Hukuki dayanak

Madde 20 — Bu Tüzük, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 21 — 19/7/1955 tarihli ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Tüzükte geçen "Türk Lirası" ve "beş Kuruş" hakkında 28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 22 — Danıştay’ca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak
 
Üst